Beståndet består av industri- och lagerfastigheter samt en viss del skol- och vårdbyggnader. Fastigheterna ligger i anslutning till Fastpartners förvaltningsområden och är av samma karaktär som det befintliga beståndet.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till ca 90 000 kvm och innehåller därtill ca 50 000 kvm byggrätter. Driftnettot uppgår till ca 94 MSEK på årsbasis under de närmaste fyra åren, och bedöms ge en direktavkastning på minst 9% på längre sikt. Detta motsvarar ett resultattillskott på 1,25 SEK per aktie.

Huvuddelen av fastigheterna tillträds omedelbart.

Navet AB har agerat rådgivare till säljaren.