Fastpartner har förvärvat fastigheten Skebo 2 belägen i Lunda företagsområde i Stockholm. Fastigheten innefattar höglager och kontor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 19 000 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 15 MSEK.

Förvärvet ligger i linje med Fastpartners strategi att satsa på större objekt innehållande lager-, industri- och kontorslokaler med logistikinriktning och stor flexibilitet. Fastighetens läge i Lunda företagsområde ger närhet till centrala Stockholm och E18. Fastigheten kommer dessutom vara belägen i direkt anslutning till ”Förbifart Stockholm”.

Med detta förvärv stärker Fastpartner sin position som den dominerande fastighetsägaren i Lunda företagsområde med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 145 000 kvadratmeter. Fastigheten kommer att tillträdas under det tredje kvartalet 2014.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB

Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 15:00 den 1 juli 2014.