Fastpartner har förvärvat 11 fastigheter av Fastighets AB Brostaden i Stockholm. Fastigheterna Ekenäs 1 – 4 samt fastigheterna Karis 3 och 4 är belägna i Kista/Akalla, Ringpärmen 4 och Sjöstugan 1 i Sollentuna och fastigheterna Hammarby-Smedby 1:454 och Hammarby-Smedby 1:461 i Uppland Väsby.

Den sammantagna uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 88 500 kvadratmeter fördelat på cirka 78 500 kvadratmeter kontor och cirka 10 000 kvadratmeter lager, handel och restauranger. Det sammantagna årliga hyresvärdet uppgår till cirka 136 MSEK. På tillträdet har fastigheterna en årlig ekonomisk vakans om cirka 42 MSEK. Den sammantagna köpeskillingen för de 11 fastigheterna uppgår till 825 MSEK.

Med detta förvärv förstärker Fastpartner sin koncentration till Stockholm och efter detta förvärv uppgår hyresintäkterna från Stockholmsområdet till cirka 80 procent av Fastpartners totala hyresintäkter.

De största hyresgästerna är Mircrosoft, SC Motors och Sandbergska Competens.

Fastigheterna tillträds den 8 december.

Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner säger ”Affären befäster vår position i norra Stockholmsområdet och utgör en spännande utmaning för vår förvaltning. Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen som till viss del kan konverteras till bostäder”.

Stockholm den 25 november 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015 kl 13:00.