Den9 mars 2022 beslutade extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av inlösenförbehåll i bolagsordningen. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för inlösen och avstämningsdagen har av styrelsen fastställts till den 25 mars 2022.

Mot bakgrund av bolagsstämmans beslut har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av preferensaktierna från Nasdaq Stockholm. Ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm och föreslagen sista dag för handel är den 23 mars 2022. Beslutad sista dag för handel kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post:[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 15:15.