Fastpartner offentliggjorde den 17 mars 2014 att bolaget emitterade ett fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Fastpartner har nu emitterat ytterligare 100 miljoner kronor under obligationslånet, vilket innebär att dess rambelopp om 500 miljoner kronor därmed är utnyttjat till fullo. Obligationslånet, som är icke säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procentenheter. De ytterligare obligationerna har emitterats till en kurs om 98,70 procent av nominellt belopp och har slutligt förfall den 21 mars 2018.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i befintligt fastighetsbestånd, fastighetsförvärv och eventuell omstrukturering av låneportföljen. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 16 oktober 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 oktober 2014 kl 07:45.