Fastpartner har framgångsrikt emitterat två obligationslån om totalt SEK 1,3 miljarder med förfall i februari 2027 under sitt MTN-program. Ett obligationslån är på SEK 900 miljoner med rörlig ränta och löper med en kupong om STIBOR 3M + 1,45 procentenheter och det andra obligationslånet är på SEK 400 miljoner med fast ränta och löper med en kupong om 2,288%.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera utestående obligationslån av serie 2018/2022 med ISIN SE0011974351 (”Utestående Obligationer”) och i enlighet med Fastpartners gröna ramverk. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Danske Bank och Handelsbanken har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Fastpartner meddelade i ett pressmeddelande den 19 januari 2022 sin avsikt att förtidsinlösa de Utestående Obligationerna, villkorat av en lyckad emission av de gröna obligationerna. Fastpartner meddelar härmed att villkoret idag har uppfyllts och att förtida inlösen av de Utestående Obligationerna kommer att genomföras den 14 februari 2022. Inlösen sker till en kurs om 100 procent av nominellt belopp (dvs. 100 000 kronor per Utestående Obligation) plus upplupen ränta och betalas till innehavare som är registrerade i skuldboken för de Utestående Obligationerna per 7 februari 2021. I samband med inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 kl 18:30.