Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån 101 vars totala volym nu uppgår till 1 450 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,22 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Stockholm den 22 februari 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 14.15.