I syfte att diversifiera bolagets skuldstruktur, uppnå en ökad flexibilitet samt möjliggöra tillvaratagandet av identifierade affärsmöjligheter har Fastpartner emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån på den svenska marknaden. Obligationslånets volym uppgår till 300 MSEK och har ett slutligt förfall år 2015. Obligationsslånet löper med en fast ränta om 6,75 procent och kan förtidsinlösas av Fastpartner efter två år.

Fastpartner har identifierat goda affärsmöjligheter inom bolagets segment av fastighetsmarknaden och genom obligationsemissionen skapas förutsättningar att genomföra selektiva kompletteringsförvärv samt att genomföra anpassningar och nybyggnation i befintliga fastigheter och därmed öka bolagets förvaltningsresultat och kassaflöde.

E. Öhman J:or Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 1 oktober 2010

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65