Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK och lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,90 procentenheter och har slutligt förfall 2016.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 21 september 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument