Fastpartner har framgångsrikt drivit detaljplanearbete omfattande fastigheterna Stockholm Gustav 1 respektive Stockholm Gunhild 5 och ser nära förestående möjlighet att utveckla cirka 900 bostäder på fastigheterna. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft vid halvårsskiftet 2017.
Idag har Fastpartner bildat ett gemensamägt bolag med Slättö, i vilket Fastpartner äger 30% av aktierna. Det gemensamma bolaget avser att utveckla de kommande byggrätterna till bostäder. Styrelsen för det gemensamma bolaget kommer att bestå av Sven-Olof Johansson (ordförande) samt Georg Ehrnrooth och Johan Karlsson från Slättö.
Fastpartner överlåter fastigheterna Stockholm Gustav 1 respektive Stockholm Gunhild 5 till det gemensamägda bolaget mot ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Den initiala köpeskillingen överstiger Fastpartners bokförda värde på fastigheterna med cirka 440 MSEK.
Fastpartner och Slättö har en gemensam ambition att omvandla det tidigare industriområdet i Bromsten till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Projektet kommer att skapa hållbara och attraktiva bostäder, där närheten till Spånga station tillsammans med arkitektur i samklang med den närliggande Bällstaån ger unika kvalitéer.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Slättö och övriga parter. Slättö har stor kompetens och tillsammans kommer vi utveckla en ny stadsdel, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.
– Vi ser förtroendet och möjligheten till samarbete med Fastpartner som värdefullt för Slättös fortsatta utveckling. Vi hoppas även att detta kan vara starten på ett fortsatt partnerskap över tid, kommenterar Johan Karlsson, grundare av Slättö.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 07:00.