Fastpartner har tecknat avtal om att avyttra fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 i Upplands Väsby. Förvärvare är Upplands Väsby kommun som behöver fastigheterna som ett led i den fortsatta utvecklingen av området Väsby Entré.

Försäljningen är villkorad av att kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun fattar beslut den 22 september 2014 om att genomföra förvärvet.

Upplands Väsby kommun tillträder fastigheterna preliminärt under januari månad år 2017.

Stockholm den 2 september 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65      

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.