Fastpartner AB (publ) har avyttrat totalt 2 332 000 återköpta aktier till priset 53,50 kr per aktie, totalt cirka 125 MSEK. De återköpta aktierna har succesivt förvärvats sedan den 16 mars 2001 och har förvärvats till ett genomsnittligt pris om 9,51 kr per aktie.

Efter genomförd avyttring uppgår det totala antalet utestående aktier i Fastpartner till 53 100 000 varutöver Fastpartner fortsatt innehar 611 212 återköpta aktier.

Försäljningen har genomförts med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Fastpartners årsstämma den 28 april 2011, som en följd av de fastighetsinvesteringar som Fastpartner genomfört under senare tid. Försäljningen genomfördes av Carnegie Investment Bank.

Stockholm den 9 mars 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel:08 – 402 34 65
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012 kl 14:30.