Fastpartner AB (publ) har avyttrat totalt 500 000 återköpta aktier till priset 122 kr per aktie, totalt 61 MSEK. De återköpta aktierna har succesivt förvärvats sedan den 16 mars 2001 och har förvärvats till ett genomsnittligt pris om 9,51 kr per aktie.

Efter genomförd avyttring uppgår det totala antalet utestående aktier i Fastpartner till 53 600 000 varutöver Fastpartner fortsatt innehar 111 212 återköpta aktier.

Försäljningen har genomförts med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Fastpartners årsstämma den 23 april 2015 som en följd av stor efterfrågan på bolagets aktier från institutionella investerare. Likviden kommer att användas vid kommande fastighetsförvärv. Försäljningen genomfördes av Remium Nordic AB.

Stockholm den 21 maj 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 kl 12:00.