Fastpartner AB (publ) meddelar att bolaget har givit Danske Bank och Handelsbanken i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en emission av icke säkerställda gröna obligationer under sitt MTN-program, förbehållet rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Bolaget har idag även skickat meddelande om villkorad förtida inlösen till innehavarna av obligationer under sitt utestående obligationslån av serie 2018/2022 med ISIN SE0011974351 (”Utestående Obligationer”) och kommer under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs utföra full förtida inlösen av de Utestående Obligationerna till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta (”Inlösen”).

I enlighet med klausul 10.3 i villkoren för de Utestående Obligationerna ska innehavarna erbjudas möjlighet att delta i Obligationsemissionen. Bolaget bjuder härmed in innehavarna av Utestående Obligationer att delta och teckna sig för obligationer i Obligationsemissionen med förbehåll för Fastpartners beslut om allokering (”Erbjudandet”). Innehavare anmäler sitt deltagande genom att kontakta antingen Danske Bank eller Handelsbanken enligt nedan kontaktinformation.

Bolaget kommer i samband med Erbjudandet att acceptera att de innehavare av Utestående Obligationer som tecknar sig för nya obligationer i Obligationsemissionen helt eller delvis betalar de nya obligationerna med sina Utestående Obligationer (”Utbyteserbjudandet”).

Bolaget har utsett Gernandt & Danielsson till legal rådgivare för Obligationsemissionen, Erbjudandet och Utbyteserbjudandet.

För mer information om eller deltagande i Erbjudandet och Utbyteserbjudandet, vänligen kontakta:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
E-post: [email protected]

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Epost: [email protected]

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022 kl 10:00.