Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2015 avser Fastpartner AB (publ) att genomföra en försäljning av 500 000 återköpta aktier i Fastpartner. Fastpartners innehav av egna aktier uppgår före försäljningen till 612 212 aktier.

 

Årsstämman 2015 i Fastpartner AB beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Fastpartner meddelar härmed att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet som en följd av stor efterfrågan på bolagets aktier från institutionella investerare. Likviden kommer att användas vid kommande fastighetsförvärv.

Avyttringen skall ske i enlighet med det volymundantag som medges för blockaffärer enligt NASDAQ OMX regelverk för köp och försäljning av egna aktier. Försäljningen skall ske inom det vid försäljningstillfället registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Stockholm den 21 maj 2015

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:30 den 21 maj 2015.