Fastpartner AB (publ) har i samband med företrädesemission i Allenex AB (publ) (”Bolaget”) tecknat nya aktier motsvarande sin andel i Bolaget. Därutöver har Fastpartner AB (publ) tecknat ytterligare aktier i Bolaget i enlighet med garantiåtaganden.

Efter att företrädesemissionen har genomförts kommer Fastpartner AB (publ):s innehav att uppgå till cirka 32 % av aktierna och rösterna i Bolaget, vilket innebär att Fastpartner AB (publ) blir skyldigt att lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Bolaget.

Fastpartner AB (publ) avser att inom fyra veckor återkomma med besked om ett eventuellt budpliktsbud avseende resterande aktier i Bolaget. Då även aktieägaren Mohammed Al Amoudis innehav efter företrädesemissionen kommer att överstiga 30 % av aktierna och rösterna i Bolaget avser Fastpartner AB (publ) att samråda med Mohammed Al Amoudi för att utröna möjliga handlingsalternativ. Aktieägare bör uppmärksamma att budplikten kan bortfalla om Fastpartner AB (publ) inom ovan angivna fyraveckorsperiod avyttrar så många aktier att Fastpartner AB (publ) efter sådan avyttring innehar mindre än 30 % av aktierna och rösterna i Bolaget.

Stockholm den 28 oktober 2011
 
 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD, Fastpartner AB (publ)
Tel: 08-402 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef, Fastpartner AB (publ)
Tel: 08-402 34 63

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2011 kl 12.