Fastpartner offentliggjorde den 2 september 2020 att bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 500 MSEK inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0012621746). I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Fastpartner ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Fastpartner kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 25 september 2020.

Prospektet finns tillgängligt på Fastpartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida,www.fi.se.

 

Stockholm den 22 september 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22september2020 kl 15:30.