Fastpartner offentliggjorde den 23 november 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt grönt obligationslån om 1 000 MSEK inom ett rambelopp om 1 500 MSEK och som löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Fastpartner ansöka om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 9 januari.

Prospektet finns tillgängligt på Fastpartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se 

Stockholm den 7 januari 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl 16:00.