Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 400 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0012455400), varav obligationer om 500 MSEK emitterades i mars 2019.
 

Obligationerna emitterades till kurs 106,845% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 1,25% till första inlösendag. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfallodatum i mars 2024.
 

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.
 

Arctic Securities har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 20 februari 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

 Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari kl 09:45.