Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 600 MSEK (ISIN: SE0006510210), varav obligationer om MSEK 300 emitterades i februari 2015.
Obligationerna emitterades till kurs 101,844%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M + 3,40 procentenheter och har slutligt förfallodatum i april 2019.
Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.
Swedbank AB (publ) har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 3 juni 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 3 juni 2015 kl. 16:15.