Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,27 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2026. Obligationsemissionen väckte stort intresse med en övertecknad orderbok som uppgick till över 1 200 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera utestående icke säkerställda obligationer med slutligt förfall i september 2021 och i enlighet med Fastpartners gröna ramverk. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Handelsbanken och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen

– Vi är mycket glada och hedrade över det stora intresset från det svenska investerarkollektivet. Detta är vår andra emission under det nyligen etablerade MTN-programmet och efter att vi erhöll vår Investment Grade-rating från Moody’s, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Fastpartner meddelande i ett pressmeddelande den 3 juni 2021 sin avsikt att förtidsinlösa bolagets utestående obligationer 2018/2021 (ISIN: SE0010949545) (de ”Befintliga Obligationerna”), villkorat av en lyckad emission av gröna obligationer. Fastpartner meddelar härmed att villkoret idag har uppfyllts och att förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att genomföras 30 juni 2021. Inlösen sker till en kurs om 100 procent av nominellt belopp (dvs. 100 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen ränta och betalas till innehavare som är registrerade i skuldboken för de Befintliga Obligationerna per 22 juni 2021. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Stockholm den10 juni2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl 17:00.