Fastpartner AB (publ) har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 MSEK, med en löptid om 4 år. Obligationen emitterades under det nyligen etablerade MTN-programmet med en ram om 8 miljarder kronor.

Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheteroch har slutligt förfall i maj 2025. Obligationsemissionen väckte stort intresse och orderboken var kraftigt övertecknad och uppgick till över 2 800 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera säkerställda lån för att öka andelen ej pantsatta fastigheter samt förlänga Fastpartners kapitalbindning i enlighet med Fastpartners gröna ramverk. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm hållbara lista.

– Vi är mycket glada för den positiva respons vi fått från kapitalmarknaden efter vi erhöll vår Investment Grade-rating. Detta är vår första emission under det nyligen etablerade MTN-programmet och vi känner oss hedrade över det stora intresset från det svenska investerarkollektivet. Detta var en viktig milstolpe för Fastpartner och vi fortsätter nu resan mot vårt långsiktiga mål om att uppnå en Baa1 rating, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

Stockholm den20 maj2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 16:55.