Fastpartner har beslutat att emittera ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om fyra år, på den svenska obligationsmarknaden.
Volymen uppgår till 600 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 4,50 procentenheter och har slutligt förfall i september 2020. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt
1 000 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, återbetalning av utestående obligationslån och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
Danske Bank A/S och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Bergh & Co Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 31 augusti 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 07:45.