Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 5 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1 500 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Det är glädjande att vi kunnat göra denna emission i form av en private placement som initierats av investerarna, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 22 mars 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl 15:15.