Fastpartner har beslutat att emittera ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om fyra år och två månader, på den svenska obligationsmarknaden.
Volymen uppgår till 300 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,40 procentenheter och har slutligt förfallodatum i april 2019. Obligationslånets rambelopp uppgår till 600 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
Swedbank AB (publ) har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Bergh & Co Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 30 januari 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 januari 2015 kl. 07:45.