Fastpartner AB (publ) (“Bolaget”) har mandaterat Danske Bank och Swedbank för att utvärdera möjligheten att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2015/2019 med ISIN SE0007576947 (de “Befintliga Obligationerna”), genom en emission av ett nytt obligationslån. Gernandt & Danielsson och Berghco Advokatbyrå agerar juridiska rådgivare.

En SEK-denominerad senior icke-säkerställd kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget. Nettolikviden från en sådan transaktion kommer att användas till att refinansiera de Befintliga Obligationerna samt i den löpande verksamheten.

Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat meddelande om att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen är villkorad av att ovannämnda obligationsemission genomförs framgångsrikt.

Om den nya obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för inlösen, vilken kommer att vara den 23 maj 2019, blir inlösen oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in den 31 maj 2019 till 100,00 procent av dess nominella belopp (dvs. 1 000 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Innehavare av de Befintliga Obligationerna kommer med förbehåll för Bolagets tilldelningsbeslut erbjudas möjlighet att byta in Befintliga Obligationer i den nya obligationsemissionen, och ombes härvid att kontakta Danske Bank och/eller Swedbank för ytterligare information.

För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det villkorade meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på www.fastpartner.se, vilket även skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 3 maj 2019.

Stockholm den 6 maj 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:

Danske Bank: [email protected]

Swedbank: [email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl 09:30.