Fastpartner offentliggjorde den 17 mars 2014 att bolaget emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Fastpartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på Fastpartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stockholm den 22 april 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument