Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 augusti 2016 att Bolaget emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån om 600 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK (ISIN: SE0008434880). Vidare offentliggjorde Fastpartner den 10 oktober 2016 att prospektet har blivit godkänt av Finansinspektionen. I anslutning till att prospektet godkändes ansökte Fastpartner om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Obligationslånet antogs för handel på NASDAQ Stockholm den 14 november 2016. Prospektet finns tillgängligt både på Fastpartners hemsida (www.fastpartner.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Att obligationerna listades den 14 november 2016 istället för senast 5 november 2016 (vilket anges i obligationsvillkoren) är med anledning av ett administrativt fel hos emissionsinstitutet.

Meddelande har även skickats med post till obligationsinnehavarna i enlighet med obligationsvillkoren och finns tillgängligt på agentens hemsida (www.stamdata.se).

För mer information om listningen, kontakta Swedbank ([email protected] eller 08-700 90 22).

Stockholm den 22 november 2016

För information från Bolaget vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 17:30.