Fastpartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 65 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 26 april 2005 och utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 29 april 2005.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Sven-Olof Johansson för verksamhetsåret 2004 och för de planer som finns för att utveckla bolaget vidare under 2005. Sven-Olof Johansson framhöll vidare att i denna dag lämnad delårsrapport har styrelsen justerat upp prognosen för 2005 till 100 MSEK att jämföra tidigare lämnad prognos på 90 MSEK.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Christopher Johansson och Lars Wahlqvist samt nyvaldes Ewa Glennow. Jan Orrenius hade avböjt omval och avtackades av Sven-Olof Johansson för ett mångårigt och förtjänstfullt styrelsearbete. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till ordförande.