• Hyresintäkterna ökade med 7,5% och uppgick till 1 450,6 (1 349,0) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 8,6% och uppgick till 981,9 (904,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,7 (67,0)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9,2% och uppgick till 728,1 (666,9) MSEK, per stamaktie 4,02 (3,69) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 (725) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 22 330,0 (20 116,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 198,6 (934,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 805,9 (1 451,0) MSEK, per stamaktie 9,77 (7,81) kr.
  • Den 6 december förvärvade Fastpartner fastigheten Brahelund 2 i Solna för en köpeskilling om 1 953,5 MSEK. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 123 MSEK. Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 februari 2019.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 (1,44) kr per stamaktie och en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

Stockholm den 14 februari 2019
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 13:45.