Vid dagens extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) fattades följande beslut.

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D och för att möjliggöra det föreslagna emissionsbemyndigandet för styrelsen avseende stamaktier av serie D. Ändringarna har huvudsakligen gjorts i bolagsordningens 5 § där stamaktier av serie D har lagts in i avsnitt 1, en ny bestämmelse har införts som avsnitt 2 ”Vinstdelning på stamaktier” ochny punktnumrering för avsnitten3-5.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 16 000 000 stamaktier av serie D mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Stockholm den 25 november 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

 

  

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 12.15.