Vid extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) den 9 mars 2022 fattades följande beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med 18 974 989,942874 kronor (minskningsbeloppet) genom inlösen av samtliga 5 692 497 utestående preferensaktier, envar med ett kvotvärde om ca 3,33 kronor, i enlighet med inlösenförbehåll i punkt 5.5 i Bolagets bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett totalt inlösenbelopp om 673 650 094,98 kronor, motsvarande 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor), varav ca 115,01 kronor överstiger aktiens kvotvärde. I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för inlösen. Avstämningsdagen beräknas vid tidpunkten för denna kommuniké att bli omkring den 25 mars 2022, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 30 mars 2022.

Stockholm den 9 mars 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post:[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 15:00.