Vid Fastpartner AB:s årsstämma den 24 april 2014 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst     2 750 000 preferensaktier och/eller stamaktier motsvarande högst tio (10) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman, dock sammanlagt högst tio (10) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman oavsett aktieserie. Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2013 med 3,10 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 29 april 2014. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning till befintliga preferensaktieägare med 20 kronor per aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 30 juni 2014, 30 september 2014, den 30 december 2014 och den 31 mars 2015. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.

Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Peter Lönnquist, Ewa Glennow, Peter Carlsson, Lars Wahlqvist och Lars Karlsson samt den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Till styrelseordförande omvaldes Peter Lönnquist.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 55 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Stockholm den 25 april 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl 11:00.