Fastpartner AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,60 kr/aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 20 april 2007 och utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 25 april 2007.

I sitt anförande redogjorde verkställande direktören Sven-Olof Johansson för verksamhetsåret 2006 och för de planer som finns för att utveckla bolaget vidare under 2007. I detta sammanhang framhöll VD att förvaltningsresultatet för första kvartalet 2007 utvecklats starkt och är det bästa kvartalsresultatet bolaget någonsin redovisat. Detta trots att första kvartalet brukar uppvisa årets lägsta förvaltningsresultat, bland annat på grund av höga uppvärmningskostnader. Resultatet för första kvartalet 2007 innebär att Fastpartner redan nu uppnått målet att nå ett rullande förvaltningsresultat på 150 MSEK per år till slutet av 2007. Det nya målet som nu har fastställts av styrelsen är att nå ett rullande förvaltningsresultat på 240 MSEK per år till slutet av 2008. Samtidigt är målet numera att uppnå en överskottsgrad i fastighetsförvaltningen på 65 % mot tidigare 60%.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Till styrelseledamöter omvaldes samtliga ledamöter Jens Engwall, Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist och Lars Wahlqvist. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till ordförande.

Stockholm den 17 april 2007

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)