Fastpartner avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,75 kr/aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 25 april 2008 och utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 30 april 2008.
I sitt anförande redogjorde verkställande direktören Sven-Olof Johansson för verksamhetsåret 2007 och för de planer som finns för att utveckla bolaget vidare under 2008. I detta sammanhang framhöll VD att förvaltningsresultatet för Q 1 2008 utvecklats starkt och är det bästa Q 1 resultatet bolaget någonsin redovisat. Vidare redovisade VD grunderna för den i februari antagna högre målsättningen att uppnå ett rullande årligt förvaltningsresultat på 250 MSEK vid slutet av 2009. Vidare informerade VD om det numera helägda fastighetsprojektet Folkanfastigheten (tomträtten Krejaren 2) på Östermalmstorg i Stockholm.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Till styrelseledamöter omvaldes ledamöterna Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist och Lars Wahlqvist och till ny ledamot valdes Peter Carlsson. Jens Engwall hade tidigare meddelat att han ej stod till förfogande för omval. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till ordförande.

Stockholm den 23 april 2008

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)