Fastpartner har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en preferensaktieemission om totalt
1 725 000 preferensaktier. Preferensaktieemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Fastpartner har förändrats.
Det totala antalet aktier uppgår per 28 juni 2013 till 55 436 212, varav 53 711 212 stamaktier och 1 725 000 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgår till 53 883 712, varav stamaktierna motsvarar 53 711 212 röster och preferensaktierna 172 500 röster.
Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07.45 den 28 juni 2013.