Fastpartner har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en stamaktieemission om totalt 6 700 000 stamaktier. Stamaktieemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Fastpartner har förändrats.
 
Efter den andra registreringen av 28 262 nya stamaktier uppgår det totala antalet aktier per
9 december 2016 till 62 308 711, varav 60 411 212 stamaktier och 1 897 499 preferensaktier.
Det totala antalet röster uppgår efter den andra registreringen till 60 600 961 varav stamaktierna motsvarar 60 411 212 röster och preferensaktierna motsvarar 189 749 röster.
Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
 

Stockholm den 30 december 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 13:00.