Broschyr, 2013

Viktig information

Du har valt en webbsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudande att teckna aktier i Fastpartner AB enligt detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet. Prospekt och anmälningssedlar på denna hemsida utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. Vid eventuella olikheter mellan det elektroniska och det tryckta materialet skall det tryckta äga företräde. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida skall du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Hong Kong, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Accepterar du villkoren?

Innehållet kan endast visas vid samtycke av villkor.