Gör en service- eller felanmälan

Miljö & hållbarhet

FASTPARTNER UTVÄRDERAR FORTLÖPANDE SIN HÅLLBARHETSPOLICY FÖR ATT ANPASSA DEN TILL DE KRAV SOM STÄLLS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA PLANETENS ÖVERLEVNAD.

STORA ORD MEN EN SANN BESKRIVNING AV VERKLIGHETEN.

Hållbarhet och miljö är idag en global ödesfråga där varje nation måste prioritera arbetet med de gemensamt uppsatta målen. Sverige är ett välorganiserat land och har lätt att föra ut budskap till medborgarna. Dessa frågor berör alla men självklart har mycket höga förväntningar ställts på att näringslivet ska ta ett stort ansvar. Att koka ner en global ödesfråga till riktlinjer för ett enskilt bolags agerande är svårt. Även om mycket kan regleras av politiken måste det enskilda bolagets beslut, små som stora, hela tiden stå i samklang med de globala kraven.

För FastPartner innebär ansvarsfullt företagande att vi bedriver vår verksamhet med sikte på framtiden. Vi strävar hela tiden efter förbättringar och det gäller både på ett miljömässigt, servicemässigt, socialt och ekonomiskt plan. Vårt miljöarbete berör alla delar av vår verksamhet, från medarbetare till förvaltning, fastighetsdrift och nybyggnation.

Miljöåtgärder i stort och smått

Miljöfrågorna har hög prioritet hos FastPartner och arbetet drivs såväl systematiskt som långsiktigt. Arbetet omfattar exempelvis den normala fastighetsförvaltningen, transporter, miljösaneringar inom våra fastigheter, avfallshantering som återvinning med tillhörande källsortering och kompostering. Dessutom genomförs ständiga förbättringar i våra fastigheter i form av byten till mer energieffektiva fönster, tilläggsisoleringar och montering av energibesparande belysningsarmaturer. Vid ombyggnad och nybyggnad av våra fastigheter styr vi över våra materialval och försöker se en miljömässig långsiktighet och helhet.

Ett målstyrt arbete
  • FastPartner ska utvecklas till ett mer klimatneutralt och miljömässigt hållbart bolag tillsammans med våra hyresgäster.
  • Energiförbrukningen ska sänkas varje år.
  • Materialval ska tillämpas med försiktighetsprincipen och ur hållbarhetssynpunkt.
  • Miljöpåverkan ska minska i transporterna. Fordonspolicyn ska följas.
  • Resursförbrukningen ska minska, återvinningen öka och källsorteringenen förbättras.
  • Vidareutveckling av miljöledningssystemet ska ske internt och vi ska ställa krav på våra leverantörer.
Bra miljö en god affär nu och i framtiden

Under 2010 GreenBuilding-certifierades FastPartner fastigheten Krejaren 2. Det innebär att energiförbrukningen sänks med minst 25 procent utöver vad normen i BBR (Boverkets byggregler) kräver. Detta är ett arbete som sker löpande i våra befintliga fastigheter. Nybyggda fastigheter ska vara GreenBuilding-certifierade från start.

Under 2014 pågår GreenBuilding-certifiering av två byggnader i Märsta. Detta gäller biblioteket och konsthallen samt den kulturskola som nu byggs. FastPartner fortsätter arbetet med att konvertera oljeanläggningar till bättre alternativ såsom fjärrvärme och naturgas. I fastigheten Oljan 2 har konvertering skett från olja till bergvärme. FastPartner arbetar kontinuerligt med sina energideklarationer. Arbetet med energideklarationerna kommer att ge möjligheter att fortsätta sänka energiförbrukningen i våra fastigheter på kort och lång sikt. Hela vårt miljöarbete ska fortsätta utvecklas internt och tillsammans med våra hyresgäster. Detta leder till en bättre miljö och en mindre klimatpåverkan.

Exempel på konkret miljö & hållbarhetsarbete

FastPartners engagemang i förorterna Tensta och Rinkeby är en hållbarhetsfråga av stor vikt. Här återfinns åtminstone fem av hållbarhetens fokusområden nämligen miljö, mångfald, affärsetik, socialt ansvar och hälsa/säkerhet. Centrumen som förvärvades för drygt fyra år sedan hade tidigare sålts och på sätt och vis övergivits av Stockholms stad och hamnade så småningom hos en bank som saknade inte bara pengar utan även köpare till centrumen. FastPartner gav ett bud på 5 000 kronor per kvm som accepterades. Priset gav utrymme för investeringar i centrumen på 150 MSEK vilka ledde till åtgärder som förbättrade villkoren för att driva verksamheterna inom centrumen. Resultatet har blivit att hyresgästerna, såväl butiker som andra servicerelaterade verksamheter, är mycket nöjda med det uppsving som vi tillsammans har skapat. Valet att avstå från att satsa och i stället tysta hyresgästerna med hyresrabatter fanns aldrig på kartan. FastPartner har under dessa fyra år i högsta grad också varit involverad i att förbättra och utveckla den sociala miljön i centrumen. FastPartner vill självklart säkerställa investeringen och skapa en bra framtid för centrumen. Allt detta kan äventyras om inte ansvariga politiker nu tar sitt ansvar och satsar på att säkerhet och den sociala miljön förbättras. Politikernas uteblivna satsningar har lett till att Tensta och Rinkeby i de närmaste har blivit små enklaver i vårt samhälle där kriminaliteten fått fäste på ett sätt som liknar laglöshet. Brinnande bilar, anlagda bränder och öppen knarkhandel skickar fel signaler. Polisen spelar en avgörande roll. Det verkar som den högst ansvarige polischefen nu visar stort civilkurage genom att lämna sina budgetramar och istället ser till verkligheten. Detta genom att anställa hundratals nya poliser där många av dem placeras i utsatta centrum. Därmed sätter han press på politikerna som tvingas omprioritera skattemedlen till rättssäkerheten vilken är en av demokratins viktigaste grundvalar. Bättre sent än aldrig. Att en bra ekonomisk investering inte bara ger en god avkastning till ägaren utan oftast också till samhället bör kanske vinstbegränsningskramarna begrunda.