Gör en service- eller felanmälan

Årsstämma

Årsstämma 2018

FastPartners årsstämma 2018 äger rum den 26 april 2018  klockan 16.00 på Helio, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.
En aktieägares begäran att få ett ärende behandlat på årsstämman måste ha inkommit till bolaget senast sju veckor före årsstämman, vilket är den 8 mars 2018.
Förslag från aktieägare kan ställas till FastPartner AB (publ), Att: Styrelsen, Box 55625, 102 14 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredag 20 april 2018 dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredag 20 april 2018; per post: FastPartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post : info@fastpartner.se.

Vid anmälan ska aktieägarna uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antal biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägare. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman

Kallelse
Styrelsens förslag till beslut
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag till beslut
Information om föreslagna styrelseledamöter
Revisorns yttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Fullmakt

Årsstämma 2017

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2017. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 4 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt nyval av Sven-Olof Johansson för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 910 000 kronor.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslut att utdelning för verksamhetsår 2017 uppdelas på två utdelningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Protokoll Årsstämma 2017

Årsstämma 2016 

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 28 april 2016. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,75 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Ewa Glennow, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslut att utdelning för verksamhetsår 2016 uppdelas på två utdelningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Protokoll årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 23 april 2015. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,50 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Ewa Glennow och Lars Wahlqvist samt nyval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 24 april 2014. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,10 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2013. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,75 kr per stamaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för företagsförvärv.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till ändring av bolagets firma till FastPartner AB och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen varigenom preferensaktier införs samt ökning av bolagets aktiekapitalgränser.
 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst
  55 000 000 kronor till eventuella preferensakieägare.
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 26 april 2012. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,50 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att faffa beslut om förvärv av egna aktier.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 28 april 2011. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,30 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 29 april 2010. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 22 april 2009. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,75 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
 • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier återkallats.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 22 april 2008. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,75 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

 • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist. Jens Engwall hade tidigare meddelat att han ej stod till förfogande för omval. Till ny ledamot valdes Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv.
 • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om återköp av egna aktier.
 • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Vid räkenskapsårets utgång hade styrelsen utnyttjat bemyndigandet gällande återköp av egna aktier samt bemyndigandet om upptagande om lån.

Protokoll årsstämma 2008