Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, Göteborg och Malmö.

På dessa orter förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler, och en långsiktig positiv och hållbar utveckling av stadsrummet. I våra fastigheter finns några av Sveriges ledande och största industribolag. Där finns också unga entreprenörer med nystartade bolag som lägger grunden till morgondagens näringsliv i Sverige. Dessutom finns det många typer av samhällsservice i våra lokaler som äldreboende, skolor, statlig & kommunala förvaltningar och vårdinrättningar – verksamheter som håller hjulen rullande i det svenska samhället.

Vision

Vi skapar hållbara miljöer där människor och företag kan utvecklas.

Affärsidé

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Mission

Fastpartner ska tillhandahålla funktionella och effektiva lokaler till näringslivet och offentlig sektor. Allt för att deras verksamheter ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt.

Värdegrund

 • LÅNGSIKTIGHET
 • Långsiktighetens garant är lönsamhetens uthållighet.
 • Fastighetsbranschen är långsiktig till sin natur. Fastigheterna överlever för det mesta sina förvaltare.
 • Nya krav som nya tider kräver ska tillgodoses.
 • Utbildningsbehov hos varje anställd ska regelbundet utvärderas.
 • ENGAGEMANG
 • Entusiastiska medarbetare gör resan till målet lättare.
 • Lokala förvaltningskontor och ett nätverk av pålitliga leverantörer stärker relationen mellan hyresvärd och hyresgäst.
 • Hyresvärd och hyresgäst utvecklar tillsammans fastigheterna.
 • Fast anställda uthyrare skapar trygghet för presumtiva hyresgäster.
 • BESLUT
 • Stora beslut får ta tid, andra beslut ska fattas snabbt.
 • Snabba beslut sparar tid och pengar samt skapar kundnöjdhet.
 • Delegering av beslut till den som har största kunskapen höjer servicenivån.

Historia

Fastpartner har sitt ursprung i ett bolag som bildades 1987 med äger som ICA, Skandia och Skanska m.fl., då under namnet Fastighetspartner NF AB. En stor del av fastigheterna fanns då i Gävle.

År 1994 börsnoterades bolaget, som idag finns listat på Nasdaq Nordic Mid Cap. År 1996 gick bolaget samman med det tidigare noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet. Efter sammanslagningen följde en genomgripande renodlingsprocess under ett par år, och år 2000 bytte företaget namn till det numera välbekanta Fastpartner AB.

Under de två decennier som passerat efter det att namnet Fastpartner fastlagts har företaget på ett väl avvägt vis expanderat. Idag äger Fastpartner fastigheter till ett värde överstigande 20 miljarder kronor, företrädesvis i rikets största och mest expansiva tätorter. Vårt mål framgent är att fortsätta det aktiva arbetet med att expandera och förbättra rörelsen på ett kontrollerat och väl avvägt vis.