Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartners styrelse har beslutat att föreslå årsstämman en emission av preferensaktier

FastPartners styrelse har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om emission av preferensaktier om 500 MSEK. Likviden från emissionen ska användas till fastighetsförvärv för att uppnå nedanstående mål i slutet av 2014:

· Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
· Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
· Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
· Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

   
    
Stockholm den 21 februari 2013

  
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

    
   
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl 12:30.