Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner förvärvar sex fastigheter i Märsta

FastPartner har av Aspholmen Fastigheter Holding AB förvärvat sex fastigheter i Märsta. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de sex fastigheterna uppgår till 16 630 kvm som består av      850 kvm bostäder, 6 590 kvm kontor, 1 610 kvm lager och 7 580 industri. Köpeskillingen uppgår till cirka 7 000 kr/kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 15 MSEK. Tillträdesdag för fastigheterna är 1 juni 2012.

Med detta förvärv ökar FastPartner sin närvaro i Märsta och fastigheterna kompletterar väl det fastighetsbestånd som FastPartner äger där sedan tidigare. I och med detta förvärv äger FastPartner fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i Märsta/Sigtuna området.

Stockholm den 9 maj 2012

 
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl 13.00.