Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner förvärvar resterande 50% av aktierna i FastProp Holding AB

FastPartner blir nu ensamägare till 70 439 kvm bostads- och lokalyta och med en total årshyra på 52 mkr. FastPartner äger sedan tidigare 50% av bolaget FastProp Holding AB. Med tillträde den 1 februari 2012 förvärvar FastPartner resterande 50% av aktierna i bolaget som äger nio fastigheter i Gävle med en uthyrningsbar yta om 70 439 kvm. Fastigheterna består av bostäder, utbildningslokaler och produktionslokaler. Säljare är Property Group.

– I och med detta förvärv ökar vi ytterligare vår närvaro på Gävlemarknaden och kan dessutom utveckla dessa fastigheter ytterligare de kommande åren, säger Sven-Olof Johansson, VD på FastPartner.

Efter tillträdet av ovan fastigheter uppgår FastPartners uthyrningsbara yta till cirka 728 000 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 631 mkr på årsbasis.

Stockholm den 2 februari 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 kl 09.00.