Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner emitterar ett fyraårigt obligationslån om 500 miljoner kronor

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK och lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,90 procentenheter och har slutligt förfall 2016.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv. FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen.
            

Stockholm den 21 september 2012
                       

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument