Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner emitterar ett fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden.

Volymen uppgår till 400 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25

procentenheter och har slutligt förfall 2018. Möjlighet finns att senare utöka lånet med upp till 100 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i

befintligt fastighetsbestånd, fastighetsförvärv och eventuell omstrukturering av låneportföljen. FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Pareto Securities AB (publ) har varit finansiell rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen. Bergh & Co Advokatbyrå AB har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 17 mars 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 mars 2014 kl 07:45.