Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner emitterar ett fyraårigt obligationslån om 300 miljoner kronor

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden.

Volymen uppgår till 300 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,50

procentenheter och har slutligt förfall i september 2019. Obligationslånets rambelopp uppgår till 500 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv samt återbetalning av ett utestående obligationslån som förfaller i oktober 2015. FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen. Bergh & Co Advokatbyrå AB har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 15 september 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 september 2015 kl 16:45.